Antano Macijausko vardo premija – žurnalistei Daivai Grikšienei

Antano Macijausko premija šiais metais už kūrybinę veikla 2011 metais bus įteikta žurnalistei Daivai Grikšienei iš Šiaulių. Premijos įteikimas vyks rugpjūčio 4 d. 17.15 val. per iškilmingą Biržų miesto šventės atidarymą J. Janonio aikštėje.

Šiais metais A. Macijausko konkurso komisijai vertinti buvo pateikti trys darbai ir iniciatyvos:

1 . Dalius Mikelionis (Biržai) ir jo 2011 metais publikuotų straipsnių ciklas, kuriame atskleidžiama istorinė Biržų krašto ir žmonių atmintis. Šiais darbais atskleidžiamas autoriaus rūpestis krašto paveldu.

2. Daiva Grikšienė (Šiauliai) ir do­ku­men­ti­nis ty­ri­mas fil­me „Vie­nos šei­mos li­ki­mas – tri­jų tau­tų is­to­ri­ja“ apie Tado Ivanausko šeimos kelią, istorines vertybes. Žurnalistės iš viso sukurta 15 dokumentinių filmų, kurie ne kartą yra įvertinti kitais apdovanojimais.

3. LNK projektas „Aš myliu Lietuvą“. Realybės šou, kuriuo buvo skatinamas patriotizmas ir pilietiškumas.

Konkurso vertinimo komisijoje dirbo keturi Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos atstovai Povilas Sigitas Krivickas, Gerimantas Statinis, Aldona Žemaitytė, Dainius Radzevičius  ir du Biržų rajono savivaldybės atstovai – savivaldybės Tarybos narė Danutė Martinkėnienė ir žurnalistas Algirdas Butkevičius. Daugumos balsais nuspręsta premiją skirti Daivai Grikšienei, kuri su savo kūrybine grupe kur­da­mi filmą darbavosi net trijose ša­lyse. Jų sukurtas pu­sant­ros valandos truk­mės fil­mas galėtų būti lai­ko­mas vie­nu reikš­min­gesnių do­ku­men­ti­kos dar­bų, ku­ria­me susijungia Len­ki­jos, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos is­to­ri­ja per gamtinin­ko Ta­do Iva­naus­ko šei­mos gy­ve­ni­mą. Kaip žinia, Ta­das Ivanauskas ir du jo bro­liai Jie­žis ir Vac­lo­vas ta­po skir­tin­gų vals­ty­bių pi­lie­čiais, ta­čiau jų švie­tė­jiš­ka veik­la tu­rė­jo di­de­lės įta­kos tri­jų ša­lių tau­ti­niam iden­ti­te­tui.

Antano Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo asmenybei įprasminti specialią premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS), Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) ir Biržų rajono savivaldybė. Premija skiriama žurnalistui už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse per kalendorinius metus) arba iniciatyvas (įvykdytas per kalendorinius metus), ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai. Premijos lauretui įteikiamas 2000 litų piniginis prizas, Stasio Makaričio sukurtas medalis ir diplomas.

Su A. Macijausko asmenybe glaudžiai siejasi Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo diena. Tai jis dar 1900 metais Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“. Cenzūrai uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui A. Macijauskas iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs, kad lietuviškosios spaudos draudimas yra juridiškai neteisėtas, nes nebuvo išleista jokio įsakymo spaudai lietuviškomis raidėmis drausti. Byla buvo vienas pagrindų baigti spaudos draudimą.

A. Macijausko premija iki šiol jau apdovanoti keturi žurnalistai: Indrė Makaraitytė (2008 m.), Vitalija Morkūnienė (2009 m.), Juozas Šalkauskas (2010 m.), Jūratė Ablačinskaitė (2011 m.).

Lietuvos žurnalistų sąjungos informacija

Šaltinis: bernardinai.lt

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos