Nuostatai

PATVIRTINTA
Komunikacijos fakulteto taryboje
2009 m. lapkričio 9 d. posėdyje, protokolo Nr. 160000-10-2

Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto
mokomojo laikraščio „Universiteto žurnalistas“
nuostatai

I. Bendroji dalis

1. Laikraštis „Universiteto žurnalistas“ / Universitetozurnalistas.lt arba/ir Universitetozurnalistas.kf.vu.lt (toliau – mokomasis laikraštis) yra Vilniaus universiteto (toliau – VU) periodinė mokomoji priemonė, leidžiama lietuvių kalba nuo 1977 metų spausdintiniu ir/arba elektroniniu būdu, skirta ugdyti kūrybinius ir praktinius studentų gebėjimus, atitinkamai apibrėžiamus žurnalistikos bakalauro ir magistrantūros studijų programose. Mokomasis laikraštis taip pat gali būti skiriamas kitų studijų programų studentų gebėjimams ugdyti, kai tai atitinka atitinkamos studijų programos turinį ir tikslus.

2. Šie nuostatai nustato mokomojo laikraščio (toliau – laikraščio) kūrimo, redagavimo ir leidimo tvarką.

3. Laikraštis registruojamas, leidžiamas ir platinamas vadovaujantis šiais nuostatais, Visuomenės informavimo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, VU Statutu, VU Studijų nuostatais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. Sandara, turinys ir tikslas

4. Laikraščio kūrimas grindžiamas akademine etika, diskusijų laisve ir pagarba, žodžio ir spaudos laisve, žurnalistikos objektyvumo ir faktų tikslumo principais.

5. Laikraščio yra dvi versijos – elektroninė (tinklinė) ir spaudos, kurių turinio kryptis ir periodiškumą nustato žurnalistikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų komitetai, įvertindami studijų tikslų ir užduočių sudėtingumą, turinį.

6. Laikraščio struktūra ir publikacijų turinys turi atitikti atitinkamų studijų programų apraše įvardytus tikslus, visas šiuolaikinės žurnalistikos ir leidybos formas. Laikraščio skiltis (rubrika) arba viena versija (numeris) gali būti rengiama bei publikuojama ir užsienio kalba, kurios mokosi studentų grupė, jeigu tokia užduotis yra įtraukta į užsienio kalba dėstomo dalyko sandą arba planą.

III. Leidyba

7. Laikraščio leidybą užtikrina Komunikacijos fakulteto (KF) Studijų skyrius ir KF administratorius įstatymų nustatyta tvarka; laikraščio leidybos išlaidos planuojamos Studijų skyriuje ir siūlomos apmokėti iš KF metų biudžeto. Laikraščio numerio leidybą gali apmokėti KF socialinis partneris.

8. Reklamos tvarką laikraštyje nustato Studijų skyrius.

IV. Redagavimas

9. Laikraštis turi redaktorių – etatinį KF darbuotoją, kurio pareigos apibrėžiamos pareigybės nuostatuose.

10. Kūrybinėms užduotims atlikti gali būti sudaromos kūrybinės studentų grupės, imituojančios laikraščio redakcijos darbą, kurioms redaktoriaus profesiniai ir akademiniai nurodymai yra privalomi. Laikraščio leidinyje atrenkant parengtus kūrinius pirmenybė skiriama studento publikacijai.

11. Laikraščiui leisti, užduotims įgyvendinti reikalingas technines sąlygas sprendžia, užtikrina ir redaktoriaus darbo krūvį įvertina Studijų skyrius. Studijų skyrius gali sustabdyti dalies užduočių vykdymą (publikavimą), kai viršijamas redaktoriaus darbo krūvis.

12. Leidinys gali turėti redakcinę kolegiją, kuriai pirmininkauja redaktorius. Redakcinė kolegijos sudėtis Studijų skyriaus teikimu tvirtinama Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdyje; ji svarsto temas, planuoja darbą, organizuoja leidinio aptarimą.

V. Platinimas

13. Laikraščio numeris spausdinamas ne didesniu kaip 600 egzempliorių tiražu; didesnio tiražo laikraštis gali būti leidžiamas pritarus fakulteto tarybai ir atitinkamai pakoregavus KF išlaidų biudžetą.

14. Laikraščio atspausdinto numerio platinimą organizuoja redaktorius, VU Bibliotekos Žurnalistikos studijų informacinis centras ir atitinkamo numerio (publikacijų) autoriai.

15. Privalomi spausdinto laikraščio egzemplioriai:

15.1. Saugomi neterminuotai VUB skaitykloje – Žurnalistikos studijų informacijos centre (du);

15.2. Siunčiami Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, visoms VU bibliotekos skaitykloms, visų VU fakultetų dekanatams, Komunikacijos fakulteto šakiniams padaliniams, Studijų skyriui (po vieną);

15.3. Platinami kitoms institucijoms, asmenims pagal sąrašą, patvirtintą KF Studijų skyriuje (po vieną).

VI. Atsakomybė

16. Už laikraščio turinį atsako redaktorius, publikacijų autoriai ir bendraautoriai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Apie dėstytojo atsakomybę taisant ar siūlant skelbti informaciją, prireikus, nagrinėja ir sprendžia KF taryba.

18. Kūriniai, publikacijos, imitacinė redakcija ir leidyba vertinami dėstytojo nustatyta ir dalyko sande įvardyta tvarka.

 

Fakulteto tarybos pirmininkas
doc. dr. Andrius Vaišnys

2009-11-09